top of page
Image Placeholder

Tietosuojaseloste
1. Rekisterinpitäjä

Kuntokeskus Performance 2000 Oy (198266-4-6)
Kajaaninkatu 17, 90100 Oulu, puh-. 0400 - 922 649
2.Yhteyhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ilkka Matila ilkka.matila@performance.fi / 0400 - 922 649
Tietosuojavastaava, Ilkka Matila
3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Kuntokeskus Performance Oy:n tuottamien kuntoutuspalveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen, käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen. Tietoja säilytetään lain edellyttämällä tavalla.
5.Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään tiedot henkilöistä, jotka ovat käyttäneet Kuntokeskus Performance Oy:n kuntoutuspalveluita. Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat muun muassa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Kuntokeskus Performance Oy:n käyttämät ja tuottamat lomakkeet, käyntitiedot/hoitotiedot, palvelun toteutusta koskevat suunnitelmat sekä lausunnot.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai tiedot on saatu hänen om
aiseltaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilöitä koskevia rekisterin tietoja luovutetaan palvelun käyttäjän tai hänen huoltajansa kirjallisella luvalla
8. Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.
9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna tietosuojavastaavalle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.
10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.
12. Tietojen poistaminen ja säilytysaika 

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

bottom of page